Stiftelse af ApS – Hvordan?

Ud over Markedsføring, ser vi også på andre interessante emner inden for iværksætteri, herunder f.eks. selskabsstiftelse som i denne artikel.

For at stifte et anpartsselskab (ApS) skal man have et indskud på 50.000 kr. Det er dog ikke nødvendigt, at kapitalen indskydes kontant. Den kan ligeledes indskydes gennem aktiver som f.eks. produktionsmaskiner, værktøj, bil mm. Muligheden for at indskyde kapital via aktiver kaldes apportindskud. Ved den løsning skal en revisor udarbejde en vurderingsberetning, der tilkendegiver værdien af aktiverne.

Hvordan hæftes der i et ApS?

Man hæfter ikke personligt i et ApS. Hvilket selvfølgelig har den store fordel, at man uanset, hvordan virksomheden går eller hvilke vanskeligheder, der opstår undervejs, ikke skal være bange for at miste fx sit hus og andre personlige værdier. Det samme gælder ved en eventuel konkurs. Selvfølgelig kan man som ejer måske have været nødsaget til at optage lån i selskabet, som banken har krævet, at man selv hæfter for. Men er det tilfældet, vil der altid være udarbejdet en særlig aftale herom. Så i udgangspunktet kan man ikke, med mindre andet er aftalt, miste mere end de 50.000 kr. man skød i selskabet ved stiftelsen.

Læs erhvervsnyt på Bizdanmark.dk

Ejerforholdene i et ApS

Et anpartsselskab kan sagtens have mere end en ejer. Ejerne kan endog både være andre selskaber og privatpersoner. Det vil sige, at et ApS eller en del af det kan være ejet af et andet ApS eller et aktieselskab mv. Hvor stor en andel af selskabet man ejer afhænger af, hvor meget man har indskudt. På den årlige generalforsamling tager ejerne beslutninger angående selskabets drift, udvikling og vækst. Et ApS skal have en direktion og kan have en bestyrelse. Bemærk at det ikke er nødvendigt at have en bestyrelse i et ApS.

Udarbejdelse af stiftelsesdokument

Når man stifter et ApS skal man overholde nogle krav i henhold til selskabsloven. F.eks. skal man udarbejde et stiftelsesdokument. Det er et dokument, hvor det bl.a. fremgår, hvem der ejer selskabet og hvor meget, der er indskudt. Dertil skal man have en fortegnelse over anpartshavere og en protokol. Man skal også udfærdige selskabets vedtægter. Vedtægterne fortæller om selskabets navn, geografiske placering, formål og de regler man ønsker skal gælde.

Årsregnskabet

Selskabets årsregnskab skal årligt underskrives af direktionen eller bestyrelsen, hvis en sådan er etableret. Med underskriften siger direktionen eller bestyrelsen god for at regnskabet er udført på rigtig vis og de har dermed påtaget sig ansvaret for regnskabets korrekthed. Et årsregnskab skal være udfærdiget inden, der er gået 5 måneder fra afslutningen på regnskabsåret. Årsregnskabet skal som hovedregel revideres. Er man et mindre selskab, der ikke har så høj en indtægt, kan man slippe for revision. For at kunne frasige sig revision skal man leve op til nogle krav, der omhandler indtjening og medarbejderantal. Et ApS har pligt til at følge bogføringsloven. Følges den ikke kan det betyde, at der indsættes forbehold i årsregnskabet eller, at der kræves supplerende oplysninger.

Skattemæssige forhold

I et ApS svares skatten af den fortjeneste, der er genereret i selskabet. Det er selskabsskattereglerne, der er bestemmende herfor. Har der derimod være underskud et år kan det modregnes i selskabets kommende indkomstår. Det betyder at anpartsselskabets økonomiske situation ikke påvirker din egen i samme grad som en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentselskab gør. Får man som ejer løn fra anpartsselskabet, betaler man som alle andre ansatte AM-bidrag og A-skat. Det udbytte, der relaterer sig til en ejerandel, skal der betales udbytteskat af.

Juridisk rådgivning

Der er mange ting at holde styr på ved oprettelsen af et ApS. Det er derfor klogt at søge professionel rådgivning hos advokater med lang erfaring og stor viden på området.
Læs også om mulighederne med et Holdingselskab på Juralia.info her